• دستگاه های فوق دارای یک سال گارانتی می باشد.
  • چنانچه دستگاه در زمان گارانتی حداکثر در عرض 5 روز کاری تعمیر نشود ، دستگاه تعویض می گردد.
  • کارشناسان این شرکت کلیه تنظیم و تعمیر دستگاه ها را در محل کارخانه اصلی آموزش دیده اند.